Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка"

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії є одним з принципів сучасної вищої освіти. Завідувач кафедри Юрій Денисова та гарант освітньої програми Анатолій Ревко і куратори відповідних академічних груп 9.02.2024 провели онлайн зустріч зі студентами першого та третього курсів, що навчаються за освітньою програмою "Електроніка роботизованих систем та комплексів" для консультації стосовно вибору вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
На освітніх програмах кафедри індивідуальна освітня траєкторія забезпечується переважно вибірковими дисциплінами та регламентується Положенням: https://stu.cn.ua/wp-content/stu-media/normobaza/normdoc/norm-osvitproces/polozhennya-pro-indyvidualnu-osvitnyu-trayektoriyu.pdf. Студенти мають можливість обрати вибіркові дисципліни загальним обсягом 66 кредитів ЄКТС, які після вибору студентами вносяться до індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти. Студенти проходять процедуру обрання вибіркових дисциплін та формування (за потреби) індивідуального плану, беруть участь у програмах академічної мобільності EEEE 661 Modern Control, можуть отримати індивідуальні графіки навчання, обирають: теми індивідуальних завдань (курсових робіт (проєктів), розрахунково-графічних, розрахункових робіт, тощо); місце проходження практики; тему кваліфікаційної роботи та наукового керівника. (відповідно до Положення)

У відповідності до освітньої програми «Електроніка роботизованих систем та комплексів» 66 кредитів ЄКТС (27,5% від загального обсягу) відводиться на вибіркові дисципліни. Здобувач може обрати дисципліни з циклу загальної підготовки, професійної підготовки або дисципліни з іншої освітньої програми університету. Ознайомитися з усіма освітніми програмами можна на сайті університету за посиланням: https://op.stu.cn.ua/view/total_view.php. В університеті розроблено процедури вибору дисциплін для здобувачів вищої освіти всіх освітніх програм, які регламентуються «Порядком запису здобувачів вищої освіти на вивчення вибіркових навчальних дисциплін у НУ «Чернігівська політехніка». Процедура здійснюється наступним чином. Кафедри викладають силабуси та іншу інформацію про вибіркові дисципліни на сайті дистанційного навчання (ДН); гарант освітньої програми знайомить вступників до 1 жовтня з процедурою вибору; в системі ДН вступники отримують запрошення для вибору дисциплін; до 1 листопада визначаються зі своїм вибором; у особистому кабінеті студента до 1 грудня директор ННІ ЕІТ формує списки груп за обраними дисциплінами, вносить їх у індивідуальні навчальні плани здобувачів та передає інформацію до навчального відділу для формування робочих навчальних планів та розкладу. У випадку, коли на вибіркову дисципліну не записалася мінімально необхідна кількість здобувачів вищої освіти (15), процедура проведення та оформлення запису здобувачів вищої освіти проводиться повторно. У випадку, якщо здобувач вищої освіти не визначився з переліком вибіркових дисциплін у визначені терміни, директор ННІ ЕІТ здійснює запис такого здобувача до певної академічної групи самостійно з ознайомленням його з відповідним розпорядженням під підпис, крім випадку поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо), коли здобувач має право зробити запис протягом першого робочого тижня після того, як він з'явився на навчання. https://stu.cn.ua/wp-content/stu-media/normobaza/normdoc/norm-osvitproces/polozhennya-pro-indyvidualnu-osvitnyu-trayektoriyu.pdf

 

Коментарі

Підписатися:
  • Коментарі не знайдено

Post comment as a guest

0